Consilii judetene

  Judeţul Dâmboviţa

  Situat în partea central sudică a ţării,
  în imediata proximitate a capitalei, judeţul Dâmboviţa este aşezat pe văile
  superioare ale râurilor Ialomiţa şi Dâmboviţa şi cursul mijlociu al râului Argeş.
  Cu o suprafaţă de 4054 Kmp. (1,6% din teritoriul naţional) şi situare în ampla curbă
  a Carpaţilor, în care îşi duc viaţa cca. 540 mii locuitori, judeţul beneficiază
  de un cadru natural de excepţie, caracterizat în special de zonalitatea
  altitudinilor, mergând de la câmpie la vârfurile Omu (2504 m), şi Leaota (2133 m).
  Judeţul Dâmboviţa a fost locuit încă din Paleoliticul inferior, arheologii
  descoperind o serie de vestigii aparţinând culturii de Prund la Petreşti şi Potlogeni,
  momentul său de maximă importanţă situându-se între sfârşitul veacului XIV şi începutul
  celui de al XVIII-lea, când Târgovişte a fost
  capitala Ţării Româneşti.

  Târgovişte

  Târgovişte, reşedinţa judeţului Dâmboviţa, menţionat documentar în 1396 - an în care Mircea
  cel Bătrân, domn al Ţării Româneşti, mută capitala de la Curtea de Argeş la Târgovişte.
  Situându-se la intersecţia unor importante drumuri şi aflat pe ruta comercială
  continentală ce asigură legătura între centrul Europei şi Ţările Orientului
  Apropiat , Târgovişte a îndeplinit funcţia de capitală până în 1714, anul
  morţii domnitorului Constantin Brâncoveanu, după care este mutată definitiv la Bucureşti.
  M
  ărturie a gloriei secolelor
  trecute stau monumentele istorice, precum Curtea Domnească, Turnul Chindiei, Biserica
  Domnească, Mânăstirea Stelea şi la numai 5 Km. de Târgovişte – Mânăstirea Dealu
  care adăposteşte craniul lui Mihai Viteazul, primul unificator al Principatelor
  Române. De-a lungul timpului Târgovişte a jucat un rol important în cultura
  naţională, o vizită la Muzeul Tiparului şi la cel al Cărţii Vechi Româneşti, la
  Muzeul Scriitorilor, la Casa Angela Georgescu – ce găzduieşte colecţia Vasile
  Blendea - la Casa–atelier Gheorghe Petraşcu fiind edificatoare.
  Izvor şi centru de cultură şi
  civilizaţie românească, oraşul aşezat între albiile Ialomiţei şi Dâmboviţei şi-a
  pecetluit prin litera ieşită din teascul primelor tipare, destinul certificat
  de vreme, ilustrat într-un inspirat muzeu. Leagăn al poeziei culte, prin rimele
  Văcăreştilor, loc de distinsă şi romantică inspiraţie a lui Cârlova, Heliade şi
  Grigore Alexandrescu, Târgoviştea trăieşte prezentul conturat astăzi de
  îndrăzneţele aspiraţii pentru mileniul al treilea fără a-şi neglija trecutul,
  ilustrat romantic în Muzeul Scriitorilor Târgovişteni. Peisajele de o frumuseţe cuceritoare, climatul
  nuanţat, fauna cinegetică şi piscicolă bogată, muzeele şi monumentele istorice
  şi de artă, evenimentele culturale şi sportive, tradiţia spirituală
  universitară, dar şi cea transmisă prin folclor şi etnografie sunt în măsură să
  stârnească interesul turiştilor de pretutindeni.
  Centrele culturale ale oraşului vă invită şi la
  alte genuri de manifestări, în ultimul deceniu având loc aici două ediţii ale
  festivalului internaţional al şcolilor de teatru, numeroase festivaluri naţionale
  şi internaţionale de folclor, festivalul naţional de grafică satirică şi umor Ridendo
  castigat mores, festivalul Mozart de interpretare instrumentală pentru elevi
  sau concursul naţional de creaţie Moştenirea Văcăreştilor - cu secţiuni de
  proză , poezie, eseu şi teatru scurt. Tot aici se desfăşoară şi celebrul deja,
  festival Crizantema de aur, concurs de creaţie şi interpretare a romanţei, dar
  şi a refrenelor fără vârstă aparţinând muzicii lejere, cu certitudine cea mai
  importantă manifestare de acest gen din ţară, cu peste 30 de ediţii încheiate. Denumită
  de scriitorul român contemporan Mircea Horia Simionescu, important reprezentant
  al Şcolii de la Târgovişte drept o Florenţă valahă, municipiul îşi aşteaptă cu
  ospitalitate vizitatorii. Al
  ături de vestigiile trecutului din vremurile
  sale de glorie, viaţa oraşului a fost marcată şi de edificii adăpostind
  instituţiile de marcă ale oraşului. Dintre acestea o notă aparte o are sediul
  primăriei municipale construită între anii 1896 – 1898, cu o arhitectură barocă
  inspirată de palatele din nordul Italiei, după planurile arh. Baltazar Vignosa
  Giovanni. Sala de şedinţe este împodobită cu panouri în acuarelă şi vitralii originale.
  Plafoanele interioare sunt lucrate în stucatură poleită cu aur. În scuarul din
  faţa clădirii se află bustul scriitorului I.H.Rădulescu. Nu trebuie uitate nici împrejurimile, pline de
  lucruri interesante, precum complexele monahale Viforâta (comuna Aninoasa), Gorgota
  (com.
  Răzvad) sau Nucet,
  precum şi relicvele curţii boierilor Văcăreşti sau a celor Bălineşti, din
  comunele cu aceleaşi nume.

  Pucioasa

  Situată la 20 km nord de Târgovişte, pe Valea
  Ialomiţei, staţiunea Pucioasa s-a făcut cunoscută încă din 1649 sub numele de Piatra
  Pucioasa, iar mai târziu sub numele de Valea Fântânilor Pucioasa. De oriunde
  vei privi, Pucioasa apare ca o localitate terasată, structurată pe trei etaje,
  semănând cu piaţa unui imens amfiteatru grec, dealurile şi pădurile oferind un
  aer foarte ozonizat, important în curele balneare, aerosol şi ioni negativi ce favorizează
  refacerea fizică şi eliminarea stresului. Darurile naturii nu se opresc aici,
  în subsol existând surse de ape minerale, sulfuroase, hidrocarbonatate, calcice
  care sunt utilizate cu rezultate miraculoase, în tratamentul afecţiunilor
  aparatului locomotor, sistemului nervos central şi periferic, genicologic, respirator
  şi ORL, dar şi în alte afecţiuni, cum este de pildă reumatismul, alergiile şi
  obezitatea.
  Pentru vizitatori,
  un interes aparte îl va prezenta arhitectura, vechilor case şi pavilioane, una
  dintre cele mai vechi găzduind şi un interesant muzeu al băilor.

  Vulcana – Băi

  Aşezată pe valea pârâului Vulcana, la 20 km nord de Târgovişte
  într-o regiune colinară bogat împădurită, cu o altitudine de peste 500 de
  metri, staţiunea Vulcana – Băi este renumită prin existenţa unor izvoare de apă
  iodurate; clorurosodice, calcice, magnezice şi sulfuroase, comparabile cu apele
  de la Vichy (Franţa).
  Primele
  mărturii asupra existenţei acestor ape persistă încă din 1837, iar în 1884, dr.
  A.O. Saligny efectuează analiza chimică a acestor ape şi constată că Vulcana –
  Băi posedă cea mai bogată apă în iod din Europa.
  Un alt punct de
  atracţie se află situat în satul învecinat Gura Vulcănii, aparţinător comunei Vulcana
  Pandele, la confluenţa pâraielor Sticlăria (care aminteşte de manufactura de
  sticlă existentă în secolul XVIII) şi Vâlcana. Aici a trăit şi lucrat pictorul
  gravor Gabriel Popescu a cărui casă proiectată de arhitectul Alexandru Clavel
  în stil neoromânesc adăposteşte o frumoasă colecţie şi expoziţie memorială.

  Moroeni


  Situat în nordul judeţului, cu acces din DN 71, este cea mai întinsă comună, cu
  o suprafaţă de 28,6 kmp, străbătută de râul Ialomiţa şi pâraiele Ialomicioara
  şi Ruşeţu, relieful fiind predominant muntos, alcătuit din masivele Bucegi şi Leaota.
  Pe această întinsă zonă montană sunt delimitate 10 rezervaţii naturale aparţinătoare
  Parcului Natural Bucegi. Alternanţa de gresii, marne şi conglomerate au
  determinat apariţia unor spectaculoase şi bizare forme de modelare eoliană, cum
  sunt Babele şi Sfinxul, dar şi fenomene carstice deosebite precum abrupturi,
  hornuri (Hornurile Ţapului), doline, chei (Horoabele, Urşilor, Tătarului, Zănoaga
  şi Orzei), peşteri (Ialomiţa, Rătei) şi brâne. Sunt prezente şi urmele
  glaciaţiunii: morene, custuri, circuri şi văi glaciare (Mecetul Turcesc, Valea Şugărilor).
  În acest splendid context natural îşi
  au habitatul o serie de specii de plante cu statut de protecţie şi conservare
  cum ar fi : floarea de colţ, rododendronul, campanula, orhideea sălbatică,
  bulbucii de munte, capra neagră, cocoşul de munte, ursul brun, pisica
  sălbatică, cerbul carpatin.
  Atractivitatea turistică este întregită de
  potenţialul schiabil imens, de prezenţa în multe zone a climatului de cruţare
  cu efecte benefice în tratamentul bolilor respiratorii şi pulmonare (Sanatoriul
  TBC Moroeni), de existenţa unor posibilităţi de cazare (Hotelul Peştera, Hotelul
  Cota 1000) cabanele turistice (Babele, Padina, Zănoaga, Bolboci şi Scropoasa)
  şi existenţa unor tabere pentru elevi (Căprioara, Cerbul şi Vânătorul).

  Cobia


  Situată în partea de sud-vest a judeţului, pe DJ 702E, într-un peisaj specific Câmpiei
  înalte a Găieştilor, străbătută de apele pârâului Cobiuţa, comuna oferă vizitatorilor
  o salbă de bisericuţe din lemn (patru la număr) toate datate la sfârşitul
  veacului XVIII, cu dezvoltări planimetrice specifice arhitecturii religioase
  din lemn dâmboviţene prin tratări arhitecturale originale, un adevarat regal
  pentru cunoscători. Din
  vizitarea acestor locuri nu trebuie să lipsească Mânăstirea Cobia, ctitorită în
  1572 sub hramul Sf.
  Nicolae,
  un unicat în contextul monumentelor existente prin decoraţia exteriorului –
  nemaiîntâlnită în arhitectura noastră - paramentul fiind alcătuit numai din
  cărămidă smălţuită, verde; ocru şi sienna, dau un aspect de imensă bijuterie
  monumentului.

  Pietroşiţa

  A
  vând un relief muntos şi
  deluros, străbătut de râul Ialomiţa, veche aşezare a Pietroşiţei, atestată încă
  de la sfârşitul anului 1592, deţine o importantă rezervaţie de arhitectură tradiţională
  în zona centrală şi alte numeroase case răspândite etajat în vechea vatră,
  multe dintre ele păstrând amprente ale priceperii constructorilor locali precum
  porţile monumentale şi ancadramentele din piatră. Ocupaţiile de bază au fost
  din totdeauna creşterea animalelor, păstoritul, pomicultura, lucrul la pădure
  şi o gamă diversă de meşteşuguri: tâmplărie, dulgherie, fierărie, rotărie,
  cioplitul pietrei, instalaţii de tehnică populară şi altele. Dar adevăratul
  specific al localităţii este ţesutul în războiul tradiţional şi în gherghef, Pietroşiţa
  fiind un centru renumit în întreaga ţară pentru covoarele, macatele şi straiele
  sale.

  Potlogi

  Reşedinţa comunei cu acelaşi nume, Potlogi
  se situează în partea sudică a judeţului pe DJ 711A, în apropierea autostrăzii Bucureşti
  – Piteşti. Principalul punct de atracţie îl constituie ansamblul Palatului
  Brâncovenesc. Palatul de la Potlogi a fost construit de Constantin Brâncoveanu
  pentru fiul său Constantin în 1698 şi reprezintă punctul culminant al
  arhitecturii epocii, prin folosirea elementelor noi în ornamentaţie şi decorul
  sculptural, ornate cu mici volute şi frunze de acant, legate cu arce. Ansamblul
  de la Potlogi este alături de cel de la Mogoşoaia unul din cele mai bine
  păstrate exemple de arhitectură brâncovenească.

  Bezdead

  Situată la
  15 km de
  Pucioasa în zona subcarpaţilor, individualizându-se ca o unitate geologică
  distinctă, spaţiul său având configuraţia unei cetăţi înconjurată din toate
  părţile de dealuri, acoperite cu păduri de foioase şi pe alocuri de conifere,
  prezintă caracteristici deosebite, care se constituie ca nişte adevărate minuni
  ale naturii, precum Râpa Şoimului şi Malu de Răsună. Cu deosebire, Malu de Răsună situat în partea de
  nord a localităţii este un perete aproape vertical cu înălţimea de 20 – 25 m, compus din straturi
  subţiri şi în formă de plăci de ardezie, ce seamănă din depărtare cu
  coardele unui imens instrument muzical, denumirea
  sa fiind şi pentru ecoul de o claritate deosebită pe care îl emite, fapt ce
  constituie un punct de atracţie pentru turişti. Combinaţia coloristică
  deosebită face locul şi mai atractiv.

  I.L. Caragiale

  S
  ituată în
  partea de nord- est a judeţului, pe văile pârâurilor Cricovul Dulce şi Proviţa,
  localitatea poartă acelaşi nume cu cel al lui I.L. Caragiale, marele dramaturg
  român, născut aici. Vizitând casa
  memorială a scriitorului putem vedea o expoziţie permanentă care cuprinde
  fotografii, copii de pe manuscrise, afişe, mobilier de epocă şi alte obiecte ce
  evocă o parte din viaţa şi activitatea marelui scriitor, născut aici, al cărui
  nume a fost adoptat în locul vechiului nume de Haimanale, datorat poate,
  prezenţei în zonă a unui penitenciar. O casă memorială ridicată în anii din
  urmă, adăposteşte o expoziţie permanentă cuprinzând fotografii şi copii de pe
  manuscrisele scriitorului, afişe şi mobilier de epocă evocând viaţa şi
  activitatea celui mai mare dramaturg român.

  Răcari

  De curând declarată oraş, având o poziţie sudică în teritoriul
  judeţului, localitatea Răcari este aşezată
  într-un relief de câmpie străbătut de apele râului Ialomiţa şi pâraiele
  Colentina şi Ilfovăţ ce formează numeroase meandre şi lacuri în care pescarii
  îşi pot exersa talentul şi îndemânarea. De altfel după tradiţia locală numele
  satului vine de la mulţimea racilor („dacă ai fi băgat mâna în apă, de fiecare
  deget ţi s-ar fi agăţat un rac” spuneau localnicii.) Începând din a doua
  jumătate a secolului XVIII, moşiile din împrejurimi au intrat în stăpânirea familiei
  Ghica, care şi-a ridicat o reşedinţă într-un superb parc natural, a cărei
  nobleţe şi grandoare se mai poate vedea încă şi azi.

  Bucşani

  Marcând trecerea de la
  câmpia înaltă la dealuri, localitatea este renumită prin existenţa parcului Dalles
  numit astfel după cel care în jurul anului 1868 a cumpărat moşia Bucşani
  – respectiv Jean Dalles – acelaşi care a înfiinţat fundaţia DALLES din
  Bucureşti. La 8
  km
  de I.L.Caragiale în comuna Bucşani se află cea mai completă
  rezervaţie de zimbri din ţară: Rezervaţia Neagra. Amplasată în pădurea de
  stejari seculari Neagra, rezervaţia de zimbri se întinde pe o suprafaţă de 162 ha şi este populată de un număr de 30 exemplare
  aduse din ţară şi din afară (Polonia şi Bulgaria) constituind un punct de
  atracţie atât pentru turişti cât şi pentru satisfacerea interesului ştiinţific
  pe care îl prezintă această specie pe cale de dispariţie.     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">