Primarii

  Horezu-Oraşul

  Localitatea
  se află în centrul depresiunii Horezu şi este mărginită la nord de Munţii Căpăţânii
  cu vf Ursu de 2124m, la sud de Măgura Slătioarei cu 767m şi dealurile Negruleştilor,
  Costeştilor şi Tomşanilor, pe râurile Luncavăţ, Rămeşti şi Romani. Teritoriul
  administrativ al oraşului cuprinde un numar de 7 localităţi, oraşul reşedinţă
  Horezu şi 6 sate aparţinătoare: Romanii de jos, Romanii de sus, Rămeşti, Ifrimeşti,
  Tănăseşti şi Ursani. Se învecinează la nord cu comuna Malaia, la est cu comuna
  Costeşti, la sud-est comuna Tomşani, la sud comuna Maldăreşti, iar la vest
  comuna Vaideeni. Accesul în oraş se face pe D.N. 67, care face legatura între
  municipiul Rm.Vâlcea (45km) şi municipiul Tg. Jiu (70 km). către sud se face
  legatura cu municipiul Craiova (133km) pe D.N. 65C.

  Horezu-Zona Citadină

  Oraşul
  Horezu, zonă de cultură şi civilizaţie, se înscrie ca unul dintre punctele
  turistice importante din ţara noastră. Este menţionat pentru prima dată în documentul
  de la Râmnic la 5 septembrie 1487 de către voievodul Vlad Călugarul. Satul este
  apoi donat de catre Constantin Brâncoveanu Mănăstirii Horezu. Aşezarea se dezvoltă
  ceva mai mult după anul 1780, când devine cunoscut sub numele de Târgul Horezu,
  dată de la care devine centru de plasă, apoi reşedinţă de raion. Prima şcoală a
  luat fiinţă în 1832. Odată cu noua împărţire administrativ teritorială din
  1968, localitatea este declarată oraş şi de atunci cunoaşte o rapidă ascensiune
  pe treptele urbanizării. Oraşul Horezu este cunoscut ca centru etnografic şi ca
  un vechi centru de ceramică populară. Din punct de vedere al ocupaţiilor tradiţionale,
  Horezu este cunoscut ca zonă de practicare a pomiculturii, creşterea
  animalelor, olăritului, exploatarea şi prelucrarea lemnului. Olăritul continuă să
  reprezinte emblema locului. De asemenea trebuie remarcată poziţia privilegiată
  din nordul Olteniei unde există cea mai mare concentrare de mănăstiri din ţară,
  majoritatea aflandu-se în apropierea Horezului. Aceste valori culturale aflate într-o
  zonă cu floră şi faună bogată, cu peisaje deosebite, atrag turiştii pe acest tărâm
  binecuvantat cu un mare potenţial turistic unde vă aşteptăm şi pe dumneavoastră
  să le descoperiţi.

  Horezu-Cultură şi tradiţii

  Din punct de vedere
  cultural, caracterul acestei zone este unul istoric, monahal, orientat către
  activităţi de artizanat specific românesc, precum, olăritul, ţesăturile
  executate manual, pictura religioasă, sculptura în lemn, etc. Un mare centru de
  pregatire al copiiştilor, diecilor, grămăticilor a fost cel de la Mănăstirea
  Hurez, ctitoria lui Constantin Brâncoveanu. Şcoala de pictură de la Hurezu a polarizat
  la un moment toate forţele creatoare locale, dând naştere unui curent şi unei
  comunităţi artistice în cadrul căreia s-a cristalizat stilul brâncovenesc. Centrul
  de ceramică din Olari este cel mai important centru din Romania. Olăritul s-a
  transmis de-a lungul timpului prin intermediul familiilor de olari ce au
  perpetuat tehnicile de prelucrare ale lutului. Principalele simboluri utilizate
  în ornamentarea ceramicii horezene sunt inspirate din floră si faună: cocoşul
  de Hurez, bradul, şarpele, ghioceii. Ca simboluri esenţiale sunt folosite
  spirala dublă, linia dreaptă, linia ondulată, steaua, frunza, brâul, soarele,
  spicul, pomul vieţii şi coada de păun. Gama cromatică este dominată de fondul
  roşu la care se adaugă galbenul de Horezu. Argila folosită este unică şi se găseşte
  doar în dealul Ulmetului de lângă Horezu. Aici puteţi vedea la lucru, tot timpul
  anului, unul dintre cei mai mari meşteri olari din ţară, putând asista la
  procesul de fabricaţie a produselor din lut şi chiar modela şi decora vase şi
  farfurii de lut. De asemenea se pot achiziţiona direct de la meşterii olari
  diferite produse din ceramică. Atelierele de ţesături şi pictură de la Mănăstirea
  Hurezi sunt mai puţin cunoscute decât Mănăstirea Hurezi, dar aici sunt
  executate manual prin vechi tehnici: ţesături, covoare şi picturi religioase de
  o mare valoare.

  Complexul muzeal Măldăreşti

  Complexul muzeal Măldăreşti
  este situat la 3 km de Horezu şi reuneşte culele Greceanu, Duca precum şi casa
  memorialş I.Gh. Duca care combină elementele arhitecturii româneşti cu elemente
  ţărăneşti din zonă şi particularităţi de fortificaţii. Monumentul datează din
  secolul al XVI –lea. În prezent functionează ca muzeu istoric şi etnografic. În
  interior se găsesc obiecte de artă medievală, ornamente populare, sobe bătrâneşti
  cu olane, mobilier tradiţional, cusături, ţesături şi port popular specific.

  Târguri şi festivaluri

  Viaţa locuitorilor din Horezu este animată de o serie de
  evenimente ce promovează tradiţiile şi produsele specifice zonei. Dintre cele mai
  cunoscute târguri şi festivaluri populare se numară şi Târgul anual de olărit “Cocoşul
  de Hurez” destinat tuturor olarilor, fiind cel mai mare de acest gen din România.
  Este organizat pe platoul “Stejari”, în prima săptămână din luna iunie şi durează
  trei zile, fiind invitaţi meşteri populari din toată ţara şi reprezentanţi de
  seamă ai ceramicii de Horezu. Cea mai mare parte a produselor premiate sunt
  expuse la Galeria de Artă Contemporană, deschisă la Casa de Cultură din Horezu,
  care are o prezenţă activă în viaţa culturală şi educativă a oraşului, organizând
  evenimente şi spectacole.

  Horezu-Monumente şi biserici

  Turismul monahal
  se dezvoltă in mod constant, în zona Horezu existând cea mai mare densitate de
  construcţii arhitectonice unicat, de o inestimabilă valoare, simboluri ale
  trecutului şi prezentului pe aceste meleaguri, reprezentate prin biserici,
  schituri şi mănăstiri. De jur-împrejurul Horezului, pe lângă Mănăstirea Hurezi,
  sunt situate majoritatea mănăstirilor din nordul Olteniei putând fi vizitate cu
  uşurinţă pornind din Horezu.

  Mănăstirea Hurezi

  Mănăstirea Hurezi se află
  situată la 3 km de centrul oraşului. Zidită între anii 1690-1693 de către
  Constantin Brâncoveanu, este cea mai mare fundaţie a acestui domnitor, iar astăzi
  reprezintă una din cele mai splendide şi armonioase monumente religioase din
  România, fiind înscrisă în patrimoniul U.N.E.S.C.O. Are hramul Sfinţii împăraţi
  Constantin şi Elena.

  Horezu-Locuri din natură

  Teritoriul oraşului Horezu şi
  al împrejurimilor sale se bucură de un cadru natural bine reprezentat şi conservat
  ce variază de la o altitudine de 400 m până pe culmea Munţilor Căpăţânii (vf.
  Ursu 2124 m). Natura reprezintă un deosebit interes turistic datorită
  peisajelor, faunei, florei, traseelor montane, peşterilor, climei, toate
  acestea ducând la posibilitatea petrecerii timpului liber în mijlocul naturii, în
  cele mai bune condiţii, putându-se practica majoritatea sporturilor legate de
  mediul natural. În vecinătatea Horezului, în comuna Costeşti se găsesc Cheile
  Bistriţei, săpate de râul omonim în calcarele jurasice ale masivului Buila-Vânturăriţa.
  Cheile au o lungime de circa 1.5 km, atingând în sectorul cel mai îngust o lăţime
  de 5 m ( pe o lungime de 250 m) şi înălţimi de 200 m. Cheile sunt deosebit de
  spectaculoase, remarcându-se prin frumuseţea reliefului endocarstic şi
  exocarstic, bogaţia florei şi faunei, vestigii istorice şi numeroase trasee de
  escaladă, putându-se practica şi alte sporturi montane.

  Horezu-Administraţia


  Administraţia oraşului Horezu este asigurată de Primărie şi Consiliul Local şi
  reglementată, în principal, de Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale.
  Conform acesteia, autonomia locală în România este realizată de către
  consiliile locale – ca autorităţi deliberative – şi primări – ca autorităţi
  executive. Primăria Horezu reprezintă structura destinată să aplice legea la nivelul
  comunităţii oraşului. Conducerea Primăriei oraşului este asigurată de Primar, ca
  şef al administraţiei publice locale, de un Viceprimar responsabil cu activităţile
  economice şi tehnice şi de un Secretar care verifică legalitatea tuturor
  actelor întocmite. Populaţia oraşului Horezu este de 6816 locuitori cu un
  procent de circa 39% populaţie activă şi un şomaj de circa 15%. Structura populaţiei
  salariale în 2002 indică o pondere de 21% a sectorului producător, 9.3% a
  sectorului de construcţii şi circa 65% a sectorului terţiar în care se remarcă
  ponderea mai mare a activităţilor comerciale şi de transport. În prezent, Primăria
  Oraşului Horezu, conform strategiei de dezvoltare eleborată, are în vedere
  promovarea şi implementarea acquis-ului comunitar în domeniul dezvoltării
  socio-economice, incluziunii sociale, politicilor agricole şi de dezvoltare
  rurală. Unul din aceste sectoare este şi turismul, văzut ca un motor de
  dezvoltare a zonei, oraşul Horezu devenind staţiune turistică în cursul anului 2005.
  Uniunea Europeană acordă României expertiză şi sprijin financiar având ca obiectiv
  implementarea politicilor de coeziune şi convergenţă prin accesarea fondurilor
  structurale.

     
  Search engine TURISM ROMANIA ! Cazare Director web SEO Romania Afaceri si finante Agentii de turism div id="google_translate_element">